Státusztörvény tervezet véleményezése

By   2023-03-10

Véleményezés 2023.03.10

Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Központ vezetősége óvoda-iskolapszichológus koordinátorokkal és gyakorló szakemberekkel közösen fogalmazott meg véleményt a Köznevelési Törvény, a Költségvetési Törvény és a Köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvénytervezetekkel kapcsolatban.

A rövid válaszadási határidő okán a törvénymódosítás azon részeinek véleményezésére szorítkozunk, amelyek az óvoda- és iskolapszichológiát a legszorosabban érintik.

25.§ (4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. – törlésre előirányozva

Az idézett jogok eltörlésének szándékát problémásnak tartjuk. Hiszen a köznevelési intézmények ilyen szintű függetlensége, önrendelkezése különösen fontos, hiszen csak így tudnak rugalmasan alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz, és maximálisan igazodni a tanulók szükségleteihez. A pedagógusok szakmai önállóságának biztosítása teheti csak annyira rugalmassá a rendszert, hogy a különböző hátterű és adottságú gyermekekhez megfelelően lehessen alkalmazkodni. Ennek hiányában maga az oktatási rendszer termeli ki azokat a problémákat, amiket gyermekkorban még meg lehetne előzni. Ez pedig jelentős többletköltséggel jár a magyar társadalom számára. 

61. § (3) Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. – törlésre előirányozva

Ne járható út az, hogy kikerüljön a törvényből az óvoda- és iskolapszichológusi ellátás megszervezésének kötelező jellege, s elengedhetetlennek gondoljuk a hatékony szakmai munkát lehetővé tevő irányszámok megjelölését a státusz kialakításakor. 

Szükségesnek tartjuk, hogy Magyarország minden oktatási-nevelési intézményében legyen óvoda- vagy iskolapszichológus. A minőségi munkavégzés biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy egy főállású pszichológus maximum két iskolát vagy maximum három óvodát lásson el. 250 fős létszámig minimum a teljes munkaidő 50%-ában foglalkoztatott pszichológus alkalmazását javasoljuk, 250 fő feletti létszám esetén pedig 250 főnként egy, a teljes munkaidő 50%-ában foglalkoztatott pszichológus alkalmazása indokolt. 

62. § (11a) (11a) Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében – heti huszonkettő óra. Az óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. Az óvoda-, iskolapszichológus további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében pedig a munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végez. A közvetlen pszichológiai foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt az egyes hetek között átcsoportosítható. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a koordinátorral való kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi időkerete arányosan csökken. – törlésre előirányozva

Az óvoda- iskolapszichológusi munka jellege továbbra is indokolttá teszi a teljes munkaidő bontását közvetlen foglalkozásra / kontakt órákra és közvetlen foglalkozásra nem lekötött időkeretre. Ezért kérjük, hogy a pszichológusokra vonatkozó jogszabályban rögzített munkaidő-szabályozás maradjon érvényben, és továbbra is a köznevelési törvényben kerüljön rögzítésre.

A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvénytervezet alábbi elemeit tartjuk kérdésesnek:

98. § (a) Problémának érezzük, hogy a gyakornokok bérét a mindenkori éves költségvetés határozza meg, ami bizonytalanná teheti a frissen végzők elhelyezkedését a pályán. Javasoljuk, hogy a gyakornoki bérnek is határozzák meg a minimális mértékét a pedagógus I bérek minimumához kötve az arányát.

101. § (1) A pedagógus számára tartós helyettesítésért a havi illetménye egy órára járó összegének megfelelő mértékű többlettanítási óradíj jár.

Sérelmesnek tartjuk ezt az arányt, mert nem veszi figyelembe az óratartással szükségszerűen járó egyéb feladatokat (készülés, diákok munkáinak értékelése stb.), a havi kötelező óraszám alapján lenne szükséges megállapítani a tartós helyettesítést is, mert így ez a többletfeladat kb. 50 %-os bérrel lenne honorálva, pedig a tartós helyettesítés a gyakorlatban sokszor az iskola érdekében végzett, és kényszerhelyzet miatt vállalt feladat. Nem célszerű olyan szabályozás, ami a pedagógusok túlterhelését okozza, ugyanakkor költségmegtakarítást.

11.§ (5). A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló technikai eszközeibe „munkavégzésével összefüggésben” a munkáltató betekinthet akkor is, ha az a dolgozó saját tulajdona. Ez a kitételt az óvoda- és iskolapszichológusok esetén két szempontból tartjuk problémásnak. Egyrészt technikai szempontból aggályos annak biztosítása, hogy a munkáltató csak a munkavégzéssel kapcsolatos információkra lásson rá (minden egyebet le kellene védeni a gépen). Ezt részben megoldhatná, ha a munkáltató a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket biztosítaná. De az az óvoda- és iskolapszichológusok esetén további probléma, hogy a munkavégzése során olyan személyes adatok is a birtokában vannak, és a munkavégzéséhez szükségesek, amikre vonatkozóan titoktartási kötelezettsége van. Ezért- bár a számítástechnikai munkaeszközök biztosítását javasoljuk, a kliensek személyiségi jogainak durva megsértése nélkül  mégsem képzelhető, hogy az  óvoda- és iskolapszichológusok esetén a munkáltató betekinthessen a munkavállaló számítástechnikai eszközeibe. Megjegyzendő, hogy jelen kérdés további IT biztonságtechnikai problémákat is felvet, melyhez biztonságtechnikai szakértő bevonása javasolt.

14. § [A belső szabályzat]

(1) A munkáltató belső szabályzata a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozóan ……(c)…. általános utasítást tartalmazhat. Itt kérjük, legyen az a kikötés, hogy ez az utasítás nem teljesíthető, ha a szakmai kompetencia határok vagy etikai norma átlépését érinti.

68. § [A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás]

(1) A munkáltató jogosult a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót átmenetileg a kinevezéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni (átirányítás). Átirányítás abban az esetben rendelhető el, ha a másik feladat ellátása megfelel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.

Ezt a bekezdést kérjük kiegészíteni azzal is, hogy: „és a munkakörében rendeletileg előírt szakmai feladatoknak”. Óvoda- és iskolapszichológusok esetén gyakori a kettős végzettség – pedagógus és pszichológus, és szakmailag kontraindikált a pszichológust pedagógusi munkakörbe átirányítani, mert ez alapvetően más viszonyt hoz létre a gyerekekkel. Ugyanígy problémás az iskola- és óvodapszichológusok koordinátorának átirányítása más pedagógiai szakszolgálati feladatokra, mert ez pszichológus koordinátor feladatvégzését korlátozza.

(4) A tankerületi központ munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót a saját szervezeti egységeként működő más nevelési-oktatási intézmény feladatellátási helyén történő munkavégzésre utasíthatja. – Iskola- és óvodapszichológusok átirányítását szakmailag problémásnak látjuk, az ő színvonalas munkavégzésükhöz az iskola szervezeti sajátosságainak és az érintett feleknek (pedagógusok, szülők, gyerekek) ismerete szükséges, ezért a másik intézménybe átirányítás nem lenne sem hatékony, sem indokolt, sem szakszerű.

90. § (3) Az alapszabadság mértéke évi ötven munkanap, amelyből a munkáltató legfeljebb tizenöt munkanapot. a nevelő, nevelő-oktató, oktató, vagy a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára, vagy a nevelési-oktatási intézmény működési körébe eső feladat ellátására igénybe vehet.

Sérelmesnek tartjuk „a nevelési-oktatási intézmény működési körébe eső feladat ellátására” kitételt, ez olyan tág definiálása a feladatnak, ami visszaélésre ad alkalmat, kérjük törölni.

Továbbá megjegyzendőnek tartjuk, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvénytervezet óvoda-iskolapszichológusokra vonatkozó számos pontjának kérdéses elemeit orvosolhatná az a korábbi években létező gyakorlat visszavezetése, miszerint lehetőség nyílna az intézménypszichológiai státuszok a szakszolgálathoz rendelésére:

Ide sorolható

  • a 72. § (9) A fegyelmi vétséget fegyelmi tanács bírálja el, amelynek elnöke a fegyelmi jogkör gyakorlója, két tagja a (8) bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelő személy. Mivel az óvoda- és iskolapszichológus esetén a legtöbb esetben nem értelmezhető más szakterület képviselőjeként megfogalmazott fegyelmi vétség vádja, sem bírálata, ezért minimum feltételként kérjük kikötni, hogy a fegyelmi bizottság egyik tagja az IP-OP koordinátor, ennek hiányában a pedagógiai szakszolgálat pszichológus végzettségű tagja legyen. ( Itt megjegyzendő, hogy a fegyelmi bizottság kompetencia kérdésének problémáját is feloldaná a pedagógiai szakszolgálathoz csatolt foglalkoztatás.)
  • 81. § … indokolt esetben mérlegelési jogkörében a szabad felhasználású munkaidő tekintetében is előírhatja az intézményben történő munkavégzést. – Ez a megfogalmazás indokolatlanul korlátozhatja a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogát, mert az „indokoltságot” a munkaadó döntheti el. Ez esetben is árnyalja az indokoltság megítélését a pedagógiai szakszolgálaton belülre rendelt óvoda-iskolapszichológia státuszok esetén az azonos szakterülethez rendelt vezetői kompetencia (óvoda-iskolapszichológus koordinátor).

Javaslatunk, miszerint az iskola- és óvodapszichológusok számára ne a nevelési-oktatási intézményeknél, hanem a pedagógiai szakszolgálatoknál alakítsanak ki státuszokat, további jelenleg megoldatlan problémákat is orvosolhatna.

 Ilyenek:

  • A jelenleg az oktatási intézményekből hiányzó, az intézménypszichológiai munka feltételeit biztosító speciális pszicho-diagnosztikai eszközök, tesztek központi beszerzésére, elosztására, raktározására megoldást jelentene.
  • lehetővé válna az intézménypszichológus gyakornokok szakszerű mentorálása;
  • megoldódna az EGYMI-ben dolgozó pszichológusok speciális helyzete, akik számára a jogszabály jelenleg nem teszi lehetővé a tőlük elvárt ellátási formákhoz biztosított végzettség megszerzését;
  • megkönnyíti a munkaszervezést és annak reformját,
  • illetve járási szinten támogatja a pszichológusok összehangolt munkavégzését,
  • és lehetővé teszi szakszolgálat alkalmazásában álló koordinátorok és a többféle fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények pszichológusainak azt az együttműködését és tapasztalatcserét olyan esetekben, ahol több szakember összehangolt beavatkozása szükséges.
  • Krízishelyzetekben megoldhatóvá válna a kiemelten fontos, gyors beavatkozás.

Továbbá biztosítaná a szakmai munka támogatását, a standardok egységességét, szorosabb együttműködést a többi segítő szakemberrel és az ellátási területen dolgozó óvoda- iskolapszichológus hálózat tagjaival.

Köszönjük, hogy észrevételeinket megfontolás tárgyává teszik, és kérjük a kétoldalú kommunikáció fenntartását a törvénytervezet megalkotásának további folyamatában.

Üdvözlettel:

Borbáth Katalin PhD

adjunktus, ELTE PPK, pedagógiai szakpszichológus

Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Vezetője

Budapest, 2023.03.10.